top of page

Zanter dem 1 Mee 2019 un ass et méiglich, en Internetaccès ze kréien via d'Antenne Collective Ettelbréck. Ausserdem ass et och méiglich, en Telephonuschloss ze kréien. Méi Informatiounen ennert der Rubrik "Formulaires et Annexes".

Depuis le 1er mai 2019, il est possible d'avoir un accès Internet via l'Antenne Collective Ettelbruck. En plus il est possible d'avoir un raccord téléphone. Pour plus de renseignements veuillez consulter la rubrique "Formulaires et Annexes".

Pour info : Hei en Artikel aus der Zeitung. Do gesait en wéi sérieux d'Antenne Collective Ettelbréck et mat dem Internet / Telephon mengt. Als Member vun der Antenne Collective Housen kann en vun därselwechter Offer profiteieren.

bottom of page