top of page

Member gin

 

Wei kann ech Member gin ?  Ganz einfach, fir en Uschloss un d'Gemeinschaftsantenne ze kreien, geet et duer den Formulaire fir d'adhésioun auszefellen an en bei engem Member vum Comité ofzegin. De Comité setzt sech met Eech a Verbindung anerkläert Ech wat op Eech zoukennt. De Prais fir en Uschloss ze kreien ass 400 € , dest ass selbstverständlich eng emoleg Taxe. Dann ass all Joer eng cotisatioun ze bezuelen. Des Cotisatioun ass aktuell 190 €. De Formulaire d'adhésion fannt der ennert der Rubrik  "Formulaires et Annexes"

Et gett och d'Méiglichkeet, en Uschloss ze lounen. An de Fall bezillt e keen Uschloss, ass also och net Member, me nëmme locataire. Do bezuelt en dann 21,67 € de Mount, resp. 260 € d'Joer.

Devenir Membre

 

Comment est-ce que je peux devenir membre de l'antenne collective ? Très simple, il suffit de remplir le contrat d'adhésion en annexe et de le remettre à un membre du comité. Le comité va alors se mettre en contact avec vous pour vous expliquer les suites. Le prix du raccord est de 400 €, il s'agit là bien sure d'une taxe unique. Puis il y a une taxe annuelle à payer qui est actuellement 190 € . Le formulaire d'adhésion peut être trouvé à la rubrique "Formulaires et Annexes".

Une autre option est la location. Dans ce cas, ta taxe unique de raccord n'est pas due, on ne devient donc pas membre. La location mensuelle est de 21,67 €, resp. 260 € par année.

bottom of page